Kurs og opplæring for bygg og anleggsbransjen

Vi leverer kurs som tilfredsstiller krav i arbeidsmiljøloven om obligatorisk og lovpålagt opplæring for bedrifter i bygg – og anleggsbransjen.

Våre kurs gir også en grundig introduksjon til ulike begrep, nødvendige rutiner og forskrifter knyttet opp imot arbeid med helse, miljø og sikkerhet som punkt.

Våre kurs og dets innhold tar også for seg internkontroll, planlegging og systematisk HMS arbeid.

Matsikkerhet og opplæring for servicebransjen

Det finnes ulike krav for tilbredning, produksjon, vedlikehold, hygiene og internkontroll som påvirker et serveringssted sine rutiner for å kunne følge næringsmiddellovgivningen.

Matloven skal blant annet sikre helsemessige trygge matvarer, fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn gjennom hele produksjonskjeden, ivareta en miljøvennlig produksjon, og ivareta hensynet til alle langs hele produksjonskjeden.

Matilsynet er det organ som gjør kontroll med at matlovene og rutinemessige internkontroller etterfølges.
I våre kurs lærer man om matsikkerhet, trygg mat og tilhørende kontroll – rutinemessige oppgaver for å sikre at man overholder regelverket.

Arbeid i høyden, stillasarbeid og opplæring

Det er strenger krav til arbeid som foregår i høyden. Dette vil derfor gjelde en rekke bransjer og yrker som arbeider i en viss høyde over bakken. 

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte. Ulike krav finnes til bl.a. personløft, godkjent utstyr ved arbeid i høyden, samt utforming, vedlikehold og bygging av stillas m.m.

Våre kurs tar for seg risiko, forskrift – og regelmessige forhold, samt generell opplæring for arbeid i høyden.

Sikkerhet og arbeid ved elektriske anlegg

Det finnes egne krav til bedrifter via sikkerhtsforskriften om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen området FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).

Dette kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Videre skal også opplæringen gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det som har hovedsnavret for at kravene i forskriften er oppfylt er eier eller driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Våre kurs tar sikte på en god opplæring innen for dette feltet for å dekke kravet.

Noen av punktene er:

  • Lovkrav og definisjoner
  • Risikovurdering og førstehjelp
  • Isolerende verktøy og sikkerhetsutstyr
  • Praktiske opplysninger og virkeområder

HMS FOR VERNEOMBUD

Det er viktig for verneombudet å ha tilstrekkelig informasjon og opplæring innen arbeidsmiljø. Vi har kurs hvor du lærer viktige punkter, prinsipper, lover og regler for å ivareta hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i din rolle som verneombud på arbeidsplassen din.

HMS FOR FAGFOLK

Det finnes en rekke kav til ulike bransjer og yrker hvor lovmessige regler og forskrifter må etterfølges av gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll og andre tilhørende hovedtiltak å være i fokus. Våre kurs hjelper fagfolk i ulike yrker med denne opplæringen.

HMS FOR BEDRIFTSLEDERE

Arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og tilhørende lovverk. Det er arbeidsgiver/leder som har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Våre kurs sørger for at ansatte med lederansvar får nødvendig opplæring.